Botnia Maskinproffs

Vatten & avlopp

Kort om enskilt avlopp

Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas vattnet till en infiltration, där vattnet infiltrerar ner och renas i marken. Det renade avloppsvattnet går vidare ut till grundvattnet. Det är mycket viktigt att en infiltration placeras och utformas rätt, annars finns risk för att reningen inte fungerar vilket kan leda till att din eller dina grannars dricksvattenbrunn förorenas. Vilken typ av infiltration man bör använda avgörs av bland annat markförhållande och vilken yta man förfogar över.

En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsröret (om sådant finns).

shapeimage 2 1
shapeimage 3
shapeimage 4
shapeimage 5
shapeimage 1

Att tänka på

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens miljönämd eller motsvarande. Upprätta därför en planskiss av avloppsanläggningen som sedan används vid anmälan till kommunens miljöskyddskontor och för planering av arbetet.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. Oavsett vilka råd du fått av entreprenör eller grävare så är det fastighetsägaren som har det fulla ansvaret.

Ventilering:

Avloppssystemet måste ventileras över yttertak med en avluftningsledning. Vakuumventiler är ej tillåtna då de hindrar systemets ventilation.

Placering:

Att kommunens slamsugningsbilar ska kunna nå slamavskiljaren.

Skyddsavstånd:

Det finns några viktiga skyddsavstånd att ta hän-
syn till, exempelvis skyddsavståndet till grundvattnet som avser det vertikala avståndet från föroreningskällan infiltrationsytan) till grundvattenytan. För att den mikrobiella processen skall bli tillfredställande bör avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan inte understiga 1 meter.

Exempel på skyddsavstånd:

Avstånd slamavskiljare vattentäkt minst 20 m
Avstånd till sjö och vattendrag normalt 100 m för normal skyddsnivå. (kortare avstånd kräver en anläggning anpassad för “hör skyddsnivå”).
Avstånd till fastighetsgräns minst 4,5 m.
Avstånd slamavskiljare, bostadshus
och fastighetsgräns minst 10 m.
Tänk även på att slamavskiljaren skall vara lätt åtkomlig för tömning.

baga water technology ab logo vector

Botnia Maskinproffs är av BAGA Water Technology certifierad installatör av Slamavskiljare, infiltration och reningsverk.

Logo rgb print

Botnia Maskinproffs är av PipeLife diplomerad installatör av Eco infiltration.

Tömning:

tanken bör tömmas minst en gång per år beroende på belastning. Ordningsföljden på tömningen är första, andra och sist tredje kammaren för att undvika slamflykt mellan kamrarna. Det är också viktigt att slamavskiljaren fylls med vatten efter tömning. Detta sker i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren.